Photo Vocabs: Học tiếng Anh với Từ điển trực quan

Free PV Block

Gì đây?
  • attic
  • basement
  • bathroom
  • bedroom
  • ceiling
  • dressing room
  • entrance
  • floor
In The House
Người mới bắt đầu, Địa danh
16 thuật ngữ từ vựng
166385

Chủ đề của từ điển nàyIn The House

Photo Vocab

Số liệu Photo Vocabs Coaching

Tìm một từ hay thành ngữ bằng tiếng Anh hay tiếng mẹ đẻ của bạn